REGULAMIN SERWISU VIDELINK.EU

 (Oryginalny tekst w języku polskim. W razie pytań czy niezgodności skontaktuj się z nami support@videlink.com).

Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną
§ 3 Serwis Videlink Kreator
§ 4 Obowiązki stron
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienie od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe
§ 9 Załączniki

 

§ 1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://videlink.com/ (zwanego dalej „Serwisem”) i w szczególności reguluje:
  1. warunki zawierania i wykonywania umów;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkownika;
  4. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Serwis – serwis internetowy umieszczony w sieci Internet pod adresem głównym https://videlink.com/, umożliwiający dostęp do Usług;
  2. Usługodawca – właściciel Serwisu- VIDELINK Sp. z o.o., adres: Pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa, NIP 5213267847;
  3. Użytkownik – osoba albo jednostka organizacyjna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Użytkownikiem Serwisu można zostać jeśli spełnia się warunki określone w § 1.3 Regulaminu;
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Konto Użytkownika – odrębna część Serwisu zabezpieczona loginem (adres e-mail) i indywidualnym hasłem, udostępniona Użytkownikom. Logowanie do Konta Użytkownika odbywa się przy użyciu wybranego loginu (adres e-mail) oraz hasła,
  6. Rejestracja – wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, na podstawie, którego zostaje utworzone Konto Użytkownika,
  7. Newsletter – Usługa świadczona drogą elektroniczną, która umożliwia korzystającym z niej Użytkownikom na otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych informacji w szczególności o produktach, Serwisie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej,
  8. Cennik – aktualnie obowiązujący Cennik, zawierający listę usług pozostających w ofercie oraz ich cenę,
  9. Videlink Kreator – kompleksowe narzędzie do wizualizacji nadruku na dowolnych produktach udostępniane Użytkownikom Serwisu akceptującym niniejszy Reguamin,
 3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może także być Użytkownikiem Serwisu, jeśli nie narusza to powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Ceny w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

 

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną:

 1. W ramach prowadzenia Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci:
  1. Prowadzenia Konta Użytkownika (patrz § 2.3-2.6);
  2. Wykonywanie usługi Newsletter (patrz § 2.7-2.8);
  3. Udostępnienie usługi Videlink Kreator (patrz § 3);
 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail oraz hasła. Dokonując Rejestracji wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika jest zawierana na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę poprzez na przykład usunięcie Konta Użytkownika.
 5. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika jest bezpłatna.
 6. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie w którym Użytkownik podał swój adres e-mail i swoje imię w formularzu dostępnym na stronie Serwisu.
 7. Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę kontaktując się w tym celu z Usługodawcą.
 8. Umowa o świadczenie Usługi droga elektroniczną Newsletter jest bezpłatna.
 9. Warunki świadczenia usługi polegającej na udostępnieniu Videlink Kreatora są określone w § 3 Regulaminu.

 

§ 3 Serwis Videlink Kreator

 1. Serwis Videlink Kreator umożliwia Użytkownikom korzystanie z usługi w wersji bezpłatnej (ograniczonej) i odpłatnej.
 2. Wersja bezpłatna Serwisu jest dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu i polega na korzystaniu z udostępnionych na stronie https://videlink.com/ opcji Videlink Kreatora.
 3. Wersja odpłatna (pełna) Serwisu jest dostępna dla Użytkowników Serwisu, którzy dokonali wyboru pakietu i zaakceptowali Cennik.
 4. W celu korzystania z odpłatnej wersji Videlink Kreator, Użytkownik wybiera interesującą go opcję spośród dostępnych na stronie dotyczącej tej Usługi, a następnie dokonuje wyboru płatności. Użytkownik zobowiązany jest podać wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury, w tym w przypadku firm numer NIP.
 5. Użytkownik odpłatnej wersji Serwisu zobowiązany jest do opłacenia usługi w wysokości wskazanej w Cenniku za pomocą jednej z dostępnych opcji płatności na stronie Serwisu.
 6. Płatności za korzystanie z odpłatnej wersji Serwisu są pobierane od Użytkownika co miesiąc (lub co rok- przy wyborze rocznej licencji) przy użyciu wybranej wcześniej opcji płatności w dniu kalendarzowym odpowiadającym dacie, w której rozpoczęło się płatne członkostwo w Serwisie. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej opcji płatności lub jeżeli płatne miesięczne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem.
 7. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania Użytkownikowi odpłatnych opcji Serwisu. Użytkownik uzyskuje ponowny dostęp do odpłatnych opcji Serwisu po dokonaniu płatności.
 8. Użytkownik może zrezygnować z płatnego członkostwa w Serwisie w dowolnym momencie, przy czym dostęp do odpłatnych opcji Serwisu będzie zapewniony do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego.
 9. Usługodawca może wprowadzać zmiany w Cenniku, jednak wszelkie zmiany cen obowiązywać będą nie wcześniej aniżeli 30 dni po wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o tej zmianie.
 10. Usługodawca zapewnia pomoc przy korzystaniu z Usługi Videlink Kreator. Aby skorzystać z pomocy należy skontaktować się z Usługodawcą.

 

§ 4 Obowiązki stron

 1. Serwis dostępny jest dla Użytkowników przez całą dobę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do naprawy wszelkich usterek uniemożliwiających dostęp do Serwisu lub utrudniających dostęp do usług, w najkrótszym możliwym czasie.
 3. Użytkownik, korzystając z usługi Videlink Kreator, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Usługodawcy drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Videlink Kreator w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 5. Usługodawca potwierdza, że właścicielem całej treści wprowadzonej za pomocą usługi Videlink jest Użytkownik.
 6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść prezentowaną na stronie założonej przez Użytkownika lub założonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 7. Wszelkie powinności wynikające z przepisów prawa dotyczące publikacji treści, leżą po stronie Użytkownika.
 8. W przypadku otrzymania zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych, Usługodawca ma prawo, do uniemożliwienia dostępu do danych Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady Konta Użytkownika.
 9. W przypadku naruszania norm współżycia społecznego, Usługodawca może zablokować konto Użytkownika po jego uprzednim wezwaniu do zaprzestania działań naruszających normy.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
  1. przerw w dostawie usługi lub niedostępności Serwisu niezależnych od Usługodawcy lub będących następstwem zdarzeń, których Usługodawca nie mógł przewidzieć,
  2. niepoprawnego funkcjonowania systemu niebędącego winą Usługodawcy, na przykład, błędów sieci telekomunikacyjnej,
  3. dostępu do Konta Użytkownika przez osoby nieautoryzowane,
  4. nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu,
  5. niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy.

 

§ 5 Dane osobowe

 1. Wprowadzenie danych w systemie Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę oraz podmiot uprawniony przez Usługodawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Serwis stanowi integralną cześć.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe Użytkownika chronione są przez Usługodawcę zgodnie z przepisami prawa, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Użytkownika zostaną udostępnione w celu wywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Usługodawcę.

 

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu należy składać drogą elektroniczną bądź listownie na adres Usługodawcy.
 2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w treści reklamacji takich informacji jak adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
 3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
  Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres mailowy bądź listowny Usługodawcy.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy.
 3. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od umowy – umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 8 Informacje dodatkowe

 1. Cała zawartość Serwisu, taka jak tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy są własnością Usługodawcy i są chronione prawem autorskim.
 2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika.
 3. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
  2. Uaktualniona przeglądarka internetowa.
  3. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
  4. Posiadanie przez Użytkownika konta e-mail.
 4. Zmiany w regulaminie:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
  3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.
 5. Użytkownik będący Konsumentem w przypadku sporu z Usługodawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Usługodawcy.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.